fastAPI

SABO har tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag inom ramen för BoIT-projektet arbetat med att utveckla ett API, benämnt fastAPI. Detta API är utvecklat i samarbete med Fi2/BIM Alliance Sweden, och riktar sig till leverantörer av fastighetssystem samt andra aktörer, som kommunicerar med fastighetssystem.

fastAPI – Momentum PM och Momentum RC
SABOs fastAPI kommer att införas i fastighetssystemet Momentum PM inklusive fastAPI för Lås- och Passagesystem. Så snart certifieringsprocessen för fastAPI version 1.0 är fastställd och klar har Momentum för avsikt att påbörja certifieringen av läsfunktionerna, som gör det möjligt att hämta ut data ur systemen. Utvecklingsarbetet påbörjades under augusti och målsättningen är att version 1.0 kommer stå klart i nästkommande version under år 2016.

Momentum och övriga systemleverantörer som deltar i arbetet utgör en viktig part gentemot SABO i att bidra med kompetens kring utvecklingen av fastAPIet. Det arbete som nu pågår är att se över de stora utmaningar som finns att ta itu med vad gäller specifikationsarbete, rutiner och tekniska frågor.

Momentum kommer även att utveckla fastAPI för IMD så att data kan hämtas in på ett strukturerat sätt till energisystemet Momentum RC. Målet är att utvecklingsarbetet kommer stå klart i början av år 2016.

fastAPI:et kommer att erbjudas till Momentums kunder på liknande villkor som övriga moduler marknadsförs av Momentum.